Vispārīgie noteikumi

Europa Club Casino neveido nevienu azartspēli. Azartspēles organizē licencēti operatori, uz kuriem Europa Club Casino tikai saista. Azartspēles tiek organizētas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

Ja kāršu spēles laikā spēlētājam vai dīlerim tiek izdalīts nepareizs kāršu skaits, tad jebkura spēle tiek anulēta.

Kāršu spēles laikā spēlētājiem nav atļauts izpaust informāciju par savām kārtīm, konsultēties ar citiem spēlētājiem, skatīties citu spēlētāju kārtīs, rādīt savas kārtis citiem spēlētajiem, mainīt kārtis savā starpā.

Šo noteikumu pārkāpumā iesaistītie spēlētāji zaudē tiesības uz attiecīgo likmi, kā arī gūto laimestu.

Laimesta saņemšanas norise

Laimestus pie spēļu galdiem izmaksā tikai žetonos. Žetonus pret naudu (eiro) var samainīt tikai kazino kasē.

Laimestus no 500,01€ (pieci simti eiro un viens santīms) līdz 10 000,00€ (desmit tūkstoši eiro), ieturot nodokļus, izmaksā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no tiesības uz laimestu iegūšanas brīža.

Laimestus no 10 000,01€ (desmit tūkstoši latu un viens santīms) līdz 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši latu), ieturot nodokļus, izmaksā spēlētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tiesības uz laimestu rašanās dienas, divos maksājumos šādā kārtībā: pirmo maksājumu 50% (piecdesmit simtdaļu) apmērā no spēlētājam pienākošā laimesta samaksājot ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tiesības uz laimestu rašanās dienas, bet otro maksājumu 50 % (piecdesmit simtdaļu) apmērā no spēlētājam pienākošā laimesta samaksājot ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tiesības uz laimestu rašanās dienas.

Laimestus, kas pārsniedz 50 000,01€ (piecdesmit tūkstoši eiro un viens santīms), ieturot nodokļus, izmaksā spēlētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tiesības uz laimestu rašanās dienas, divos maksājumos šādā kārtībā: pirmo maksājumu 30% (trīsdesmit simtdaļu) apmērā no spēlētājam pienākošā laimesta samaksājot ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tiesības uz laimestu rašanās dienas, bet otro maksājumu 70% (septiņdesmit simtdaļu) apmērā no spēlētājam pienākošā laimesta samaksājot ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tiesības uz laimestu rašanās dienas.

Kazino patur tiesības pēc saviem ieskatiem piemērot par iepriekš aprakstītajiem termiņiem spēlētājam labvēlīgākus laimesta izmaksas termiņu nosacījumus.

Pēc spēlētāja rakstveidā noformēta lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, laimestu pārskaitot uz spēlētāja norādītu kontu bankā. Izmaksājot laimestu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu, banku komisijas maksājumus, kas saistīti ar šādu pārskaitījumu veikšanu, sedz kazino. Par laimesta izmaksas dienu uzskatāma diena, kad laimesta izmaksa veikta, ja laimests izmaksāts skaidrā nauda, vai kad maksājuma uzdevums par laimesta izmaksu ir reģistrēts LR kredītiestādē.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Neskaidrību gadījumā vai vēloties iegūt papildus informāciju spēlētājiem ir iespēja griezties pie spēļu zāles kasiera. Spēlētāju pretenzijas tiek pieņemtas rakstveidā, tās iesniedzot spēļu zāles kasierim vai nosūtot uz kazino centrālo biroju, adrese: Rīgā, Stabu ielā 63. Anonīmas pretenzijas un pretenzijas bez norādītas atpakaļadreses izskatītas netiek.

Iesniegtās pretenzijas tiek izskatītas un atbilde sniegta 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.